Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych w PPHU POLKOB

Jako Administrator i Pełnomocnik Pani/Pana Danych Osobowych:

Firmy: PPHU POLKOB Mieczysław Kukla

Kod: 43-356, Miejscowość: Kobiernice

Ulica: Krakowska 18

Telefon: +48 33 8108 626

E-mail: polkob@polkob.pl

Informujemy, iż:

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 2. niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 3. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b),  zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 4. wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami,
 5. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 6. wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi,
 7. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 8. realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy PPHU POLKOB Mieczysław Kukla., a w szczególności:
 9. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
 10. prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji,
 11. podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f)
  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • Pani/Pana dane zostały pozyskane w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym i ze źródeł publicznie dostępnych. Obejmują:
 • imię i nazwisko;
 • nazwę firmy;
 • dane teleadresowe;
 • informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
 • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy PPHU POLKOB Mieczysław Kukla;
 • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną
  i techniczną firmy PPHU POLKOB Mieczysław Kukla;
 • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;
 • właściciele sieci i infrastruktury oraz przedsiębiorcy wykonujący usługi budowlane i projektowe na rzecz firmy PPHU POLKOB Mieczysław Kukla;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóty, dopóki nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie A. niniejszej klauzuli informacyjnej.

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.